واحد تولیدی کلید های سکسیونر فشار قوی

تولید کننده کلید های سکسیونر فشار قوی
واحد تولیدی کلید های سکسیونر فشار قوی با مدیریت آقای احمدی نژاد

این واحد تولید کننده کلید های سکسیونر فشار قوی می باشد که در شهرک صنعتی سدید مشغول به امر تولید می باشد.