قوانین ما

تمامی قوانین این شهرک بر اساس قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین بر اساس قوانین حاکم بر شهرکهای صنعتی به جهت تسهیل در امر تولید وضع گردیده است.