شهرک صنعتی سدید دارای دفترچه قرارداد و ضمائمی است که قوانین مربوط به واگذاری ها و کارگاه های تولیدی در آن نوشته شده است.

بسیاری از این قوانین در جهت تسهیل امر تولید وضع شده است و وجودشان سبب شده که هیچ کس از افراد سودجو اعم از دلال و ... نتواند به این شهرک نفوذ کرده و مانع امر تولید شوند.