استخدام نیروی کار

شهرک صنعتی سدید در نظر دارد جهت تکمیل کادر اجرایی خود از بین جوانان جویای کار به عنوان کارگر ساده تعدادی  را با حقوق اداره کار و بیمه به استخدام درآورد.

افرادی که متقاضی هستند میتوانند از طریق همین سایت قسمت فرم متقاضیان کار (لینک :https://kermansadid.ir/Register) ثبت نام به عمل آورند.