نتایج برچسب : استاندار کرمان

استاندار کرمان
فیلم

بازدید استاندار محترم کرمان جناب آقای دکتر فداکار

حضور تعداد زیادی از مدیران به همراه استاندار محترم کرمان از شهرک صنعتی سدید

استاندار کرمان
تصویر

بازدید استاندار محترم کرمان جناب آقای دکتر فداکار

حضور تعداد زیادی از مدیران به همراه استاندار محترم کرمان از شهرک صنعتی سدید

بازدید استاندار از شهرک صنعتی سدید
مطلب

بازدید دکتر فداکار از شهرک صنعتی سدید

حضور استاندار محترم به همراه جمعی از مدیران در شهرک صنعتی سدید