نتایج برچسب : استاندار کرمان

استاندار کرمان
تصویر

بازدید استاندار محترم کرمان جناب آقای دکتر فداکار

حضور تعداد زیادی از مدیران به همراه استاندار محترم کرمان از شهرک صنعتی سدید