بازدید استاندار کرمان آقای دکتر فدایی از شهرک صنعتی سدید