بازدید مدیران اقتصادی استان یزد از شهرک صنعتی مردم پایه سدید کرمان

بازدید مسولین یزد
به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی سدید؛مدیران اقتصادی یزد از جمله رئیس سازمان صمت,رئیس شرکت شهرک های صنعتی,مدیر مردمی سازی اقتصاد استانداری استان یزد به همراه رئیس شرکت شهرک های استان کرمان از شهرک مردم پایه سدید بازدید کردند. بازدید مدیران اقتصادی استان یزد در جهت الگوبرداری و پیاده سازی مدل شهرک صنعتی مردم پایه سدید در استان یزد بود که به بررسی همه ی تجربیات و روندکاری که تا اکنون در شهرک صنعتی سدید طی شده است پرداخته شد. در آخر برای بررسی چگونگی ساخت و طراحی واحد های مستقر در شهرک به بازدید واحد های شیرینی پزی آقای لنگری و بسته بندی آرد آقای شفیعیان پرداخته شد و در مجموع صحبت بر آن شد که برای ایجاد مدل شهرک صنعتی مردم پایه سدید در استان یزد جلسات متوالی و متعددی گرفته شود و زوایای مختلف کار مورد بررسی قرار گیرد.

.