حضور اعضای معاونت علوم تحقیقات ستاد کل نیروی مسلح

بازدید
روز شنبه مورخ 1402/08/13 بازدید توسط اعضای معاونت علوم تحقیقات ستاد کل نیرو های مسلح از شهرک صنعتی سدید به عمل آمد. در این بازدید ضمن معرفی محصولات شهرک و ارائه ظرفیت های موجود راهکارهایی توسط این افراد برای تجاری سازی و حضور در حوزه ی صادارات و واردات ارائه دادند. در آخر هم پس از معرفی ظرفیت های مرکز رشد و هسته های فناور و دانش بنیان پیشنهاداتی برای ورود در حوزه های دفاعی توسط این افراد ارائه شد.

.