حضور جناب آقای عبودتیان رئیس ستاد مردمی ریاست جمهوری در شهرک صنعتی سدید

بازدید آقای عبودتیان رئیس ستاد مردمی شهرک صنعتی سدید
روز شنبه مورخ 1402/07/15 آقای عبودتیان رئیس ستاد مردمی ریاست جمهوری بازدید را از شهرک صنعتی سدید به عمل آوردند ایشان در این بازدید بیان داشتند که: خیلی ها معتقدند بحث گام دوم یا بحث حرکت های مردمی صرفا در حرکت های دینی و مذهبی وجود دارد اما امروز بزرگترین عرصه ای که بچه های مومن انقلابی دریافته اند و به دنبال اجرای دستورات مقام معظم رهبری میباشند موصوع اقتصاد است که ما این موضوع را در حاشیه ی کرمان نزدیک به مضجع شریف حاج قاسم سلیمانی می بینیم که جریان سدید محکم و استوار آمده است و با یک ابداع قشنگ فضایی را در اختیار کسانی که برای تولید آمده اند قرار دهد. میتوان گفت این الگوی شهرک صنعتی خوب و موفق سدید میتواند به عنوان یک الگوی ملی به مردم معرفی گردد.

.