برگزاری همایش قطب نمای تولید با حضور آقای محمد امین دخیلی