برگزاری همایش آشنایی با زیست بوم علم و فناوری سدید