بازدید معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران از شهرک صنعتی سدید