بازدید امام جمعه کرمان

بازدید امام جمعه محترم کرمان از شهرک صنعتی سدید